Piata Giroc

Te gandeai de unde sa iti iei produsele pentru masa de astazi? Daca esti in cautarea unui loc in carea raportul calitate pret este cel mai bun, ai ajuns unde trebuie. Cumpara legumele, fuctele, lactatele si carnea pentru tine si familia ta, pe ales de la una dintre cele 137 mese special amenajate pentru comertul acestora. Gustul primeaza.

S.C “PIEŢE” S.A. TIMIŞOARA

str. Lt. Ovidiu Balea, nr.2, tel: 0256-494482

 

 

REGULAMENT

de

ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE A

PIEŢEI „GIROC”

 

TITLUL  I 

DISPOZIŢII  GENERALE

 

CAP. I   SCOP, DEFINIŢII, DOCUMENTE

 

Art.1

Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comerţului din pieţele agroalimentare organizate conform dispoziţiilor HG 348/ 2004 modificată şi actualizată, stabileşte condiţiile de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între utilizatori şi regulile generale de funcţionare a pieţei.

 

Art.2

(1) Utilizatorii pieţei sunt:

producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora care-şi comercializează propriile produse;

persoane fizice autorizate (potrivit dispoziţiilor legale în vigoare),

asociaţii familiare;

persoane juridice (care exercită comerţ cu amănuntul);

agenţi economici, prestatori de servicii (micii meşteşugari)

(2) Documentele legale care atestă calitatea de utilizator sunt:

producători agricoli – cu certificate de producător vizat, semnat şi ştampilat la zi ( trimestrial );

persoane fizice autorizate, asociaţiile familiare, persoanele juridice, agenţii economici – prestatorii de servicii – cu certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional de Registru al Comerţului.

 

Art.3

Activitatea de comercializare şi prestări de servicii în piaţă se realizează numai în spaţiile şi structurile de vânzare destinate comercializării.

 

Art.4

Utilizatorii pieţei care desfăşoară acte de comerţ în piaţă sunt obligaţi să deţină documente care atestă această calitate ( conform Art.2, alin.(2) ).

 

Art.5

Utilizatorii pieţei sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în domeniul comercializării produselor agroalimentare şi serviciilor de piaţă precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor şi a protecţiei mediului înconjurător.

 

Art.6

Denumirea pieţei : „Giroc”

Sediul pieţei : str. NATURII

Administratorul pieţei S.C. PIEŢE S.A.

Contract de concesiune nr. 608/ 14.05.1999

Autorizatia de functionare nr. ………………

 

 

CAP. II TIPUL PIEŢEI ŞI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 

Art.7

Tipul pieţei: agroalimentară - destinată comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, carnii si produselor din carne, oualor, mierii şi produselor apicole, produselor conservate, peştelui, florilor, inclusiv artificiale şi a articolelor pentru acestea, seminţelor, cerealelor, păsărilor şi animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum şi a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii mesteşugari, ca şi a unor articole nealimentare de cerere curentă;

Natura produselor comercializate : legume-fructe, produse alimentare, flori

Periodicitatea pieţei : permanentă

 

 

TITLUL  II

ORGANIZAREA PIEŢEI

 

CAP. III   ORGANIGRAMA ŞI PLANUL PIEŢEI

 

Art.8

Piaţa este condusă şi administrată de un administrator şi un lucrător comercial. 

 

Art.9

Planul pieţei este afişat la sediul pieţei oferind detalii privind :

căile de acces principale în zonă sunt din străzile din jurul pieţei:

din Calea Martirilor 

din str. Naturii

din intrarea Peşterii

spaţii de parcare auto sunt amplasate pe marginea platoului pieţei, în lungul intrării Peşterii în număr de 16 de  locuri;

sectorizarea pieţei pe specific de produse :

producători agricoli – 50%

societăţi comerciale şi PFA – 40% ;

agenţi economici – prestatori de servicii – 10%.

căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare în piaţă se fac pe străzile şi trotuarele asfaltate care înconjoară aceasta piaţă din toate direcţiile ;

comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentaţie publică, se face pe mese de beton amplasate pe platoul deschis, asfaltat şi acoperit cu copertină şi pe mesele amplasate în incintahalei acoperite, prevăzută cu un mic sector de vânzare a produselor de origine animală;

cântarul de control se află în hala închisă, la masa nr. ........... ;

spaţiul de închiriere a cântarelor este în incinta clădirii, în biroul administratorului pieţei;

Grupul sanitar este în interiorul halei închise.

există un tablou general de reţele electrice amplasat în interiorul halei. Piaţa este prevazută cu reţele interioare de apă, canal şi termoficare racordate la reţelele oraşului. In incinta pieţei există o fântână de apă potabilă, racordată la reţeaua de apă a oraşului.

spaţiul de depozitare a deşeurilor este asigurat de o platformă amenajată la o distanţă de 50 m de piaţă, prevăzută cu 3 containere de 1,1 mc pentru  gunoi menajer şi selectiv.

pentru produsele în vrac (lubeniţă, varză) s-a organizat un sector separat. 

 

 

CAP. IV   PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIETEI SI A PLATOULUI

 

Art.10

Ansamblul pieţei  şi a platoului pieţei Giroc se compune din:

Suprafaţa totală în m2 : 1400

Suprafaţa totală a platoului în  m2 : 870

- din care suprafaţa acoperită în m2 : 870

Pavimentul platoului este din asfalt şi gresie în hală.

Sectoarele existente în piaţă :

Legume –fructe : 206 mese beton de 1 m

Alimentare : 12 compartimente în vitrine frigorifice

Flori : 8  rafturi din lemn

comercializarea produselor se face astfel : 

pentru legume-fructe pe platoul deschis, asfaltat, acoperit cu copertină, unde sunt amplasate mese de betorn şi beton mozaicat;

pentru flori, sunt amplasate rafturi din lemn verticale;

pentru produsele lactate şi din carne există o hală, prevăzută cu vitrine frigorifice.

pentru produsele în vrac sunt montate ţarcuri metalice.

 

TITLUL  III 

FUNCŢIONARE

 

CAP. V  SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art.11

Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei contra cost :

închiriat cântare

spaţii pentru depozitarea produselor (magazie)

oferire spaţii de vânzare (mese)

rezervare spaţii de vânzare (mese)

închiriat chioşcuri şi spaţii comerciale

 

Art.12

Servicii care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei :

existenta cântarului de control

sursa de apă potabilă

locuri de parcare

salubrizare

punct de colectare a deşeurilor

punct PSI

WC public

cântar de peste 30 kg pentru control

 

Art.13

Piaţa este racordată la reţeaua electrică, la reţeaua de apă-canal.

 

Art.14

(1)Pentru folosirea meselor de vânzare utilizatorii vor consulta avizierul pieţei unde sunt prezentate mesele disponibile spre a fi ocupate.Pentru folosirea mesei de vânzare, utilizatorii trebuie să achite o taxă forfetară zilnică ce se va achita taxatorului pieţei

(2)Rezervarea meselor de către utilizatorii se face la administratorul pieţei, care îi va atribui o masă în limita meselor disponibile. Rezervarea se face contracost pentru o perioadă de maxim 30 zile, eliberându-se pentru aceasta o factura fiscală. 

(3)Închirierea chioşcurilor şi a spaţiilor de vânzare se face în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie al SC Pieţe SA.

(4)Toate tarifele pentru serviciile oferite utilizatorilor pieţei vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie al SC Pieţe SA.

(5)    Piaţa funcţionează potrivit următorului orar :

                                        vara: 6 – 20 zilnic; 6 – 11 duminica 

                               iarna: 6 30 – 18 zilnic; 6 30 – 11 duminica 

(6)        Salubrizarea pieţei se face zilnic la sfârşitul programului. 

 

TITLUL IV

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

CAP. VI  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art.15

DREPTURI

să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;

producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;

să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântarire;

să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;

să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;

alte drepturi oferite de administratorul pieţei.

 

Art.16

OBLIGAŢII

afişarea datelor de identificare a mărfurilor şi a preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

respectarea legislatţei privitoare la desfacerea produselor;

etalarea instrumentelor de masură;

folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

inscripţionarea denumirii persoanei juridice, presoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;

să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea pieţei;

se interzice fiecărui comerciant să expună sau să depoziteze la mesele pe care le deţine o cantitate mai mare de 500 kg (legume – fructe expuse spre comercializare), cu excepţia produselor în vrac (pepeni verzi şi galbeni, varză) care au spaţii special amenajate;

evacuarea mărfii şi a ambalajelor zilnic la sfârşitul programului de funcţionare al pieţei, pentru a se putea efectua corespunzător operaţiile de salubrizare şi igienizare a acesteia;

interzicerea staţionării autovehiculelor în parcările limitrofe pieţei cu scopul depozitării şi expunerii spre comercializare a produselor agroalimentare direct din acestea; 

se interzice modificarea mobilierului existent în piaţă, prin prelungiri sau adăugări improvizate alcătuite din diferite materiale, altele decât cele stabilite de administraţia pieţei;

interzicerea expunerii la comercializare a produselor murdare, alterate sau degradate (legume, fructe);

Se interzice cedarea folosinţei structurilor de vânzare deţinute prin contract de închiriere sau asociere cu administraţia pieţei, prin orice formă de contracte cu terţi, precum şi a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianţilor de produse de uz gospodăresc

 

CAP. VII  DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI   

                   PIETEI

 

Art.17

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii :

verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/ comerciant, conform prevederilor legale, si nu permite accesul altor persoane care nu fac dovada legală de comerciant;

verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate datele de identificare a societăţii şi certificatul de producător la loc vizibil;

afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum si tarifele practicate în piaţă;

sprijină organele de control autorizate;

nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor in ordinea solicitărilorsi în măsura locurilor libere existente în sectorul respectiv;

controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;

asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;

asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;

constată nerespectarea de către utilizatorii pieţei a normelor de funcţionare a acesteia şi ia măsuri de evacuare ori solicită organelor competente aplicarea sancţiunilor contravenţionale de la caz la caz.

 

TITLUL V

CONTRAVENŢII, ABATERI, SANCŢIUNI

 

Cap. VIII  CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI PRIVIND ADMINISTRATORUL 

PIEŢEI

 

Art.18

Contravenţiile şi sancţiunile privind administratorul pieţei vor fi constatate şi aplicate în conformitate cu HG nr.348/ 18.03.2004, modificată şi completată, şi HCL nr.334/ 10.12.2002.

 

Cap. IX ABATERI, 

 

Art.19 

Nerespectarea de către utilizatorii pieţei a prevederilor prezentului regulament de ordine şi functionare, atrage după sine evacuarea din piaţă cu consecinţa pierderii locului de vânzare rezervat şi a taxei achitate.

Constatarea încălcării dispoziţiilor prevăzute în R.O.F. a pieţei se face de către administratorul pieţei care va lua şi măsurile necesare pentru înlăturarea din piaţă a persoanelor în cauză.

Obţinerea unui nou loc de vânzare se va face în limita disponibilităţilor existente la momentul solicitării cu achitarea unor noi taxe.

 

Cap. X  CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI PRIVIND UTILIZATORII

 

Art.20  Utilizatorilor pieţei li se vor aplica următoarele contravenţii şi sancţiuni conform HCL 334/ 10.12.2002 :

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300-500 RON:

subînchirierea sau permiterea folosirii spaţiului rezervat în nume propriu sau la terţe persoane;

utilizarea locurilor de vânzare  fără rezervare sau achitarea taxei zilnice;

staţionarea autovehiculelor în perimetrul pieţelor în scopul depozitării sau comercializării produselor, fără aprobare şi fără achitarea  taxei de ocupare a domeniului public;

comercializarea de produse fără să aibă acte doveditoare legale care să ateste calitatea de comerciant / producător agricol

 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200-400 RON:

neafişarea datelor de identificare a societăţilor comerciale pe care le reprezintă,

neafişarea datelor de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi tarifelor practicate, la loc vizibil pentru fiecare produs;

utilizarea de mijloace de măsurare şi cântărire neverificate metrologic.

 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 – 600 RON:

comercializarea substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de foc şi a muniţiei;

comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice şi a substanţelor halucinogene în incinta pieţei;

comercializarea produselor fără avizul fito-sanitar ( pentru produsele care necesită obligatoriu acest aviz); 

comercializarea produselor de origine animală în alte locuri decât halele special destinate şi dotate.

 

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 – 200 RON:

comercializarea produselor în alte locuri decât cele stabilite;

nerespectarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii;

introducerea la comercializare a produselor murdare, alterate sau degradate.

(5) Constatarea şi sancţionare contravenţiilor prevăzute în prezentul R.O.F.se face de către :

a) împuterniciţii Prefectului şi ai Preşedintelui consiliului judeţean, în cazurile prevăzute în H.G. nr. 348/ 2004, la art. 32, lit a) - j), şi m) – o).

b) imputernicitii Primarului oraşului, în cazurile prevăzute în H.G. nr. 348/ 2004, la art. 32, lit a) - p).

c)reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazurile prevăzute în H.G. nr. 348/ 2004, la art. 32, lit l), p), q) şi r).

d) de către poliţişti anume desemnaţi, pentru contravenţiile la care se face referire în H.G. nr. 348/ 2004, la art. 32, lit a), b), d), e), f) i), j), m), o), p) şi q).

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se depune la instituţia in care face parte organul constatator.

 

Institutiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în prezentul regulament şi în actele normative în vigoare.

 

Cap. XI  DISPOZIŢII FINALE

 

Prezentul R.O.F. a Pietei „Giroc” a fost analizat şi aprobat în Consiliul de Administraţie al S.C. Pieţe S.A. şi avizat de către Primăria Timişoara.

Regulamentul va putea fi modificat, complectat ori de câte ori va fi necesar cu respectarea procedurii prevăzute de H.G. nr. 348/ 2004, modificată.

 

 

DIRECTOR,

Ing. STEFAN VICTOR

Formular

piete sa

Orar

Va informam in legatura cu orele de acces in piata care prezinta interes pentru dumneavoastra.
piete sa

Pret bilet mese

Va furnizam datele necesare si tarifele pentru a deveni unul dintre colegii nostrii ca si comerciant.
piete sa

Info

Va asistam cu informatii despre locurile de parcare disponibile si mijloacele de transport cu care puteti ajunge la destinatia vizata.
piete sa

Formular

Pasii necesari pentru a-ti incepe afacerea alaturi de noi sunt la un click distanta.
o poza

vara: L-S - 06:00-20:00
        Duminica - 06:00-11:00

iarna: L-S - 06:30-18:30
        Duminica - 06:30-11:00